Ino – kvalifikacije

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova u svrhu pristupa zapošljavanju ili obavljanju obrta u Republici Hrvatskoj provodi se temeljem odredbe članka 71. Zakona o obrtu („Narodne novine“, broj 143/13127/1941/20 – ispravak) , odredbe članka 16. stavak 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine”, br. 82/15, 70/19 i 47/20) te odredbi Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta („Narodne novine“, broj 90/17).

Upute za pokretanje postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije i pojedinih njezinih dijelova o stečenom majstorskom zvanju:

 1. OBRAZAC ZAHTJEVA – Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije i pojedinih njezinih dijelova o stečenom majstorskom zvanju pokreće se podnošenjem zahtjeva i propisane dokumentacije. Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.
  Napomena: U slučaju promjene podataka o podnositelju zahtjeva (adresa, ime ili prezime) za vrijeme trajanja postupka priznavanja o tome je potrebno pisanim putem obavijestiti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na Obrascu zahtjeva.
 2. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI ZAHTJEVU ZA PRIZNAVANJEM INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE O STEČENOM MAJSTORSKOM ZVANJU I NJEZINIH POJEDINIH DIJELOVA:
  • ovjerena preslika isprave kojom se dokazuje inozemna stručna kvalifikacija,
  • ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna stručna kvalifikacija,
  • ovjerena preslika dokaza o položenim ispitima,
  • ovjereni prijevod dokaza o položenim ispitima,
  • ovjerena preslika popisa uvjeta/kriterija za pristup polaganju ispita,
  • ovjereni prijevod popisa uvjeta/kriterija za pristup polaganju ispita,
  • ovjerena preslika službenog programa i plana iz kojeg je vidljiv sadržaj položenih ispita,
  • ovjereni prijevod službenog programa i plana iz kojeg je vidljiv sadržaj položenih ispita,
  • isprava o državljanstvu (ukoliko podnositelj zahtjeva nije državljanin Republike Hrvatske),
  • životopis na hrvatskom jeziku,
  • potvrda o uplati upravne pristojbe ili potvrda o oslobođenju od plaćanja upravnih pristojbi.
 3. VISINA PRISTOJBE
  Uz zahtjev se prilaže upravna pristojba u iznosu od 300,00 kn, odnosno 150,00 kn prema Tar. br. 53. Tarife upravnih pristojbi iz Uredbe o Tarifi upravnih  pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17):

  • inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju iznosi 300,00 kuna (slovima: tri stotine kuna), a uplaćuje se u Državni proračun Republike Hrvatske na žiro-račun: IBAN HR1210010051863000160  i pozivom na broj 64 5002-47053- OIB uplatitelja
  • pojedinih dijelova inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju iznosi 150,00 kuna (slovima: sto pedeset kuna), a uplaćuje se u Državni proračun Republike Hrvatske na žiro-račun: IBAN HR1210010051863000160 i pozivom na broj 64 5002-47053- OIB uplatitelja.
   Upravnu pristojbu možete uplatiti općom uplatnicom ili putem internet bankarstva. Kao dokaz uplate, prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti uplatnicu, odnosno dokaz o uplati.

   Napomena:

   Sukladno odredbi članka 8. stavak 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16.), od plaćanja upravnih pristojbi oslobođeni su:

   1. Republika Hrvatska, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihova tijela
   2. ustanove iz područja odgoja i obrazovanja, znanosti, visokog obrazovanja, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi te humanitarne organizacije koje su za obavljanje svoje djelatnosti pribavile odobrenje nadležnog tijela državne uprave, u obavljanju svoje osnovne djelatnosti; u smislu ovoga Zakona, osnovna djelatnost je djelatnost koja se obavlja sukladno posebnom propisu, aktu o osnivanju, statutu ili drugom općem aktu
   3. braniteljske zadruge, javne ustanove iz područja skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihove obitelji te javne ustanove ‒ memorijalni centri iz Domovinskog rata, u obavljanju svoje osnovne djelatnosti
   4. organizacije osoba s invaliditetom u obavljanju svoje osnovne djelatnosti
   5. građani čiji dohodak, uključujući i dohodak bračnog ili izvan­bračnog druga, odnosno dohodak životnog ili neformalnog životnog partnera, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz
   6. civilni invalidi Domovinskog rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
   7. supružnici, djeca i roditelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
   8. supružnici, djeca i roditelji poginulih, umrlih i nestalih civila iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
   9. stradali pirotehničari i s njima izjednačene osobe, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
   10. supružnici, djeca i roditelji smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
   11. žrtve seksualnog nasilja iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
   12. prognanici i izbjeglice, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
   13. strani državljani za odobrenje za privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, koji kao hrvatski stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja
   14. stranci koji imaju status žrtve trgovanja ljudima i maloljetnici koji su napušteni ili su žrtve organiziranog kriminala ili su iz drugih razloga ostali bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje, tražitelji međunarodne zaštite, azilanti, stranci pod supsidijarnom zaštitom, članovi obitelji azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj te stranci pod privremenom zaštitom i članovi obitelji stranaca pod privremenom zaštitom
   15. stranci koji u organizaciji hrvatskih udruga ili institucija dolaze volontirati u Republiku Hrvatsku
   16. volonteri koji volontiraju u neprofitnim udrugama i ustanovama u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisima, odnosno na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera
   17. stranci koji volontiraju temeljem programa mobilnosti mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama.

Zahtjev se podnosi na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Važne napomene

 • Inozemne stručne kvalifikacije priznaju se samo ako su stečene na temelju odobrenih programa za stjecanje stručne kvalifikacije i izdane od ovlaštenih tijela/institucija/ ustanova.
 • Po potrebi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja može tražiti i druge dokaze.
 • Prijevodi na hrvatski jezik potrebni su za sve javne isprave kojima se dokazuju inozemne stručne kvalifikacije koje nisu izdane na hrvatskom jeziku.
 • Dokumente izdane na srpskom, crnogorskom ili bosanskom jeziku, ukoliko su izdani na latiničnom pismu nije potrebno prevoditi.
 • Ovjereni prijevod na hrvatski jezik vrši ovlašteni stalni sudski tumač za strani jezik na kojemu je izdana inozemna stručna kvalifikacija.
 • Preslike službenih dokumenata u Republici Hrvatskoj ovjerava javni bilježnik. Ovjere izvršene u inozemstvu priznaju se ukoliko su izvršene od strane ovlaštene osobe/institucije.
 • Stranci dokazuju državljanstvo preslikom putovnice ili druge isprave priznate međunarodnim ugovorom.
 • Ukoliko je zahtjev nepotpun, biti ćete pisanim putem obaviješteni o potrebnoj nadopuni dokumentacije.