Ino – kvalifikacije

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova u svrhu pristupa zapošljavanju ili obavljanju obrta u Republici Hrvatskoj provodi se temeljem odredbe članka 71. Zakona o obrtu („Narodne novine“, broj 143/13) te odredbi Pravilnika o visini naknade i oslobođenju od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i pojedinih njezinih dijelova o stečenom majstorskom zvanju i sadržaju i načinu vođenja evidencije o provedenim postupcima priznavanja („Narodne novine“, broj 68/08.).

Upute za pokretanje postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije i pojedinih njezinih dijelova o stečenom majstorskom zvanju:

 1. OBRAZAC ZAHTJEVA – Zahtjev je dokument neophodan za pokretanje postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije i pojedinih njezinih dijelova o stečenom majstorskom zvanju. Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.
  Napomena: U slučaju promjene podataka o podnositelju zahtjeva (adresa, ime ili prezime) za vrijeme trajanja postupka priznavanja o tome je potrebno pismeno obavijestiti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na Obrascu zahtjeva.
 2. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI ZAHTJEVU ZA PRIZNAVANJEM INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE O STEČENOM MAJSTORSKOM ZVANJU I NJEZINIH POJEDINIH DIJELOVA
  • inozemna javna isprava (diploma/potvrda/uvjerenje) o položenom ispitu u originalu ili ovjerena preslika,
  • ovjereni prijevod ove isprave koju izdaje ovlašteni sudski tumač,
  • potvrda o državljanstvu (kopija domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice),
  • prijepis svih položenih ispita u originalu,
  • ovjereni prijevod svih položenih ispita,
  • popis uvjeta/kriterija za pristup polaganju ispita,
  • službeni program i plan iz kojeg je vidljiv sadržaj položenih ispita,
  • životopis na hrvatskom jeziku,
  • dokaz o uplati upravne pristojbe ili potvrda o oslobođenju od plaćanja upravnih pristojbi.
 3. VISINA PRISTOJBE
  Uz zahtjev se prilaže upravna pristojba u iznosu od 300,00 kn, odnosno 150,00 kn prema Tar. br. 53. Tarife upravnih pristojbi iz Uredbe o Tarifi upravnih  pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17.)

  • inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju iznosi 300,00 kuna (slovima: tri stotine kuna), a uplaćuje se u Državni proračun Republike Hrvatske na žiro-račun: IBAN HR1210010051863000160  i pozivom na broj 64 5002-47115- OIB uplatitelja
  • pojedinih dijelova inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju iznosi 150,00 kuna (slovima: sto pedeset kuna), a uplaćuje se u Državni proračun Republike Hrvatske na žiro-račun: IBAN HR1210010051863000160 i pozivom na broj 64 5002-47115- OIB uplatitelja.
   Upravnu pristojbu možete uplatiti općom uplatnicom ili putem internet bankarstva. Kao dokaz uplate, prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti uplatnicu, odnosno dokaz o uplati.

   Napomena:

   Sukladno odredbi članka 8. stavak 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16), od plaćanja upravnih pristojbi oslobođeni su:

   1. Republika Hrvatska, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihova tijela
   2. ustanove iz područja odgoja i obrazovanja, znanosti, visokog obrazovanja, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi te humanitarne organizacije koje su za obavljanje svoje djelatnosti pribavile odobrenje nadležnog tijela državne uprave, u obavljanju svoje osnovne djelatnosti; u smislu ovoga Zakona, osnovna djelatnost je djelatnost koja se obavlja sukladno posebnom propisu, aktu o osnivanju, statutu ili drugom općem aktu
   3. braniteljske zadruge, javne ustanove iz područja skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihove obitelji te javne ustanove ‒ memorijalni centri iz Domovinskog rata, u obavljanju svoje osnovne djelatnosti
   4. organizacije osoba s invaliditetom u obavljanju svoje osnovne djelatnosti
   5. građani čiji dohodak, uključujući i dohodak bračnog ili izvan­bračnog druga, odnosno dohodak životnog ili neformalnog životnog partnera, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz
   6. civilni invalidi Domovinskog rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
   7. supružnici, djeca i roditelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
   8. supružnici, djeca i roditelji poginulih, umrlih i nestalih civila iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
   9. stradali pirotehničari i s njima izjednačene osobe, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
   10. supružnici, djeca i roditelji smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
   11. žrtve seksualnog nasilja iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
   12. prognanici i izbjeglice, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
   13. strani državljani za odobrenje za privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, koji kao hrvatski stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja
   14. stranci koji imaju status žrtve trgovanja ljudima i maloljetnici koji su napušteni ili su žrtve organiziranog kriminala ili su iz drugih razloga ostali bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje, tražitelji međunarodne zaštite, azilanti, stranci pod supsidijarnom zaštitom, članovi obitelji azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj te stranci pod privremenom zaštitom i članovi obitelji stranaca pod privremenom zaštitom
   15. stranci koji u organizaciji hrvatskih udruga ili institucija dolaze volontirati u Republiku Hrvatsku
   16. volonteri koji volontiraju u neprofitnim udrugama i ustanovama u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisima, odnosno na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera
   17. stranci koji volontiraju temeljem programa mobilnosti mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama.

Zahtjev se podnosi na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Važne napomene

 • Strani državljani dokazuju državljanstvo preslikom putovnice ili druge isprave priznate međunarodnim ugovorom.
 • Osobe koje su promijenile ime/prezime uz zahtjev dostavljaju i rješenje nadležnog tijela ili kopiju vjenčanog lista.
 • Prijevodi na hrvatski jezik potrebni su za sve inozemne stručne kvalifikacije koje nisu izdane na hrvatskom jeziku ili latiničnom pismu.
 • Prijevodi stalnih sudskih tumača za hrvatski jezik iz drugih država prihvaćaju se ukoliko su ovjereni potpisom predsjednika nadležnog suda ili drugog tijela koje u toj državi izdaje ovlaštenje za rad stalnom sudskom tumaču.
 • Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.
 • Ukoliko je zahtjev nepotpun, o potrebnoj nadopuni dokumentacije obavještava se pisanim putem.