Domaća radinost i sporedno zanimanje

Zakon o obrtu (“Narodne novine”, broj 143/13., 127/19.41/20. – ispravak) utvrđuje institute domaće radinosti i sporednog zanimanja, koje mogu obavljati fizičke osobe, uz ispunjenje određenih uvjeta.

UVJETI ZA OBAVLJANJE:

  • da te poslove obavljaju isključivo osobnim radom
  • udovoljavanje posebnom uvjetu stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita, ako obavlja djelatnost s popisa vezanih obrta
  • da im ukupni bruto primici ostvareni od obavljanja tih djelatnosti ne prelaze iznos od deset bruto prosječnih mjesečnih plaća u kalendarskoj godini u kojoj se obavljaju te djelatnosti.
    * Prosječnom plaćom smatra se iznos bruto mjesečne plaće isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj/kolovoz u godini koja prethodi kalendarskoj godini u kojoj se obavljaju djelatnosti, a koji objavljuje Državni zavod za statistiku.
    Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2021. iznosila je 9.537 kuna („Narodne novine“, broj 118/21.).

Odobrenje za obavljanje sporednog zanimanja ili domaće radinosti izdaje nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba na području prebivališta odnosno boravišta fizičke osobe koja obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje.


Ovdje možete preuzeti obrazac:
Prijava za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja i domaće radinosti

Trošak registriranja iznosi 35,00 kuna upravne pristojbe po Tar. br. 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.).

Fizička osoba time ne stječe status obrtnika nego se vodi u evidenciji koju vode nadležna upravna tijela županije odnosno Grada Zagreba.

Pravna regulativa: