O obrtu

Što je obrt?

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba, sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti, koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Obrt može obavljati i pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost utvrđenu u popisu vezanih i povlaštenih obrta ako izvodi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja. U obrtu je dopuštena svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom zabranjena.

S obzirom na vrste, obrti mogu biti:

 1. slobodni obrti – obrti za čije je obavljanje potrebno ispuniti samo opće uvjete za registriranje obrta tj. ne traži se propisana stručna sprema
 2. vezani obrti – obrti za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit
 3. povlašteni obrti – obrti čije je obavljanje moguće isključivo na temelju povlastice, koju izdaje nadležno ministarstvo, odnosno drugo tijelo čija je nadležnost propisana posebnim propisom, ovisno o djelatnosti

Uvjeti za registriranje obrta

Zakonom o obrtu propisani su opći i posebni uvjeti za obavljanje obrta.

 1. Opći uvjeti (čl. 8. Zakona o obrtu) koje fizička osoba mora ispuniti su slijedeći:
  • da pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera zabrane ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje
  • da ima pravo korištenja prostorom, ako je to potrebno za obavljanje obrta
 2. Posebni uvjeti:
  • stručna osposobljenost, odgovarajuća srednja stručna sprema ili položen majstorski ispit, ako se radi o vezanom obrtu (čl. 9. Zakona o obrtu)
  • udovoljavanje posebnim zdravstvenim uvjetima ako je to propisano zakonom (čl. 9. Zakona o obrtu)
  • povlastica u slučaju obavljanja povlaštenih obrta

Iznimke u odnosu na poseban uvjet:

 • iznimno, fizička osoba koja želi obavljati vezani obrt i ispunjava opće uvjete, ali ne ispunjava i poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajuće srednje stručne spreme ili položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ukoliko na takovim poslovima zaposli radnika, u punom radnom vremenu, koji udovoljava propisanim uvjetima što se i upisuje u Obrtni registar
 • posebna je povoljnost predviđena za obrte sa sjedištem na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi, Zakonom o brdsko – planinskim područjima i Zakonom o otocima, koje fizičke osobe mogu obavljati bez položenog majstorskog ispita ukoliko imaju odgovarajuću srednju stručnu spremu uz uvjet da majstorski ispit polože naknadno, u roku od 3 godine od dana upisa obrta u Obrtni registar

Prostor

Prostor, oprema i sredstva potrebna za obavljanje obrta moraju udovoljavati minimalnim tehničkim i ostalim uvjetima određenim posebnim propisima koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti. (čl. 11. Zakona o obrtu).

Zajedničko obavljanje obrta

Radi obavljanja gospodarskih djelatnosti, dvije ili više fizičkih osoba mogu zajednički obavljati obrt. Za zajedničko obavljanje vezanih obrta dovoljno je da jedna od osoba, uz opće uvjete, ispunjava i poseban uvjet stručne osposobljenost, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita. Međusobni odnosi osoba uređuju se pisanim ugovorom i primjenjuju se propisi kojima se uređuju obvezni odnosi u ortakluku.

Napomena

Uz uvjete iz Zakona o obrtu, prilikom registriranja obrta treba obratiti pažnju i na zakonske propise (kao npr. Zakon o trgovini, Zakon o ugostiteljstvu, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Zakon o komunalnom gospodarstvu itd.) koji određuju posebne uvjete za obavljanje pojedinih djelatnosti, osobito za uvjete prostora, stručne spreme ili posebnih dozvola i koncesija.

Registriranje obrta stranih osoba

Strani državljani mogu u Republici Hrvatskoj obavljati obrt pod istim uvjetima kao i državljani Republike Hrvatske i pri tome moraju ispunjavati iste uvjete za otvaranje obrta – kako opće, tako i posebne, za obavljanje vezanih obrta.

Dodatni uvjet postavljen je Zakonom o strancima ( “Narodne novine”, broj 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.) koji propisuje potrebu pribavljanja dozvole za boravak i rad, a koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Postupak registriranja obrta stranca odvija na slijedeći način:

  • registracija obrta bez datuma početka obavljanja djelatnosti
  • pribavljanje dozvole za boravak i rad
  • prijava datuma početka obavljanja djelatnosti u obrtu

Fizička osoba koja ima registrirani obrt na teritoriju države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o europskom gospodarskom prostoru može u Republici Hrvatskoj obavljati vezani obrt sukladno odredbama Zakona o obrtu.

Fizička osoba koja ima registrirani obrt na teritoriju države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o europskom gospodarskom prostoru može obavljati uslužnu djelatnost u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi sukladno odredbama Zakona o uslugama.