MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2245

Na temelju članka 54.b. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03 – pročišćeni tekst i 68/07), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADE I OSLOBOĐENJIMA OD PLAĆANJA NAKNADE ZA TROŠKOVE POSTUPKA PRIZNAVANJA INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA I POJEDINIH NJEZINIH DIJELOVA O STEČENOM MAJSTORSKOM ZVANJU I SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PROVEDENIM POSTUPCIMA PRIZNAVANJA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom određuje se visina naknade, način raspodjele naknade i oslobođenja od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih kvalifikacija i pojedinih njezinih dijelova o stečenom majstorskom zvanju, sadržaj i način vođenja evidencije i čuvanja dokumentacije o provedenim postupcima priznavanja.

II. VISINA NAKNADE

Članak 2.

Visina naknade za troškove postupka priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju iznosi 400,00 kuna (slovima: četiri stotine kuna), a uplaćuje se u Državni proračun Republike Hrvatske na žiro-račun broj 1001005-1863000160 i pozivom na broj 65 7005-230-748.

Članak 3.

Visina naknade za troškove postupka priznavanja pojedinih dijelova inozemne obrazovne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju iznosi 200,00 kuna (slovima: dvije stotine kuna), a uplaćuje se u Državni proračun Republike Hrvatske žiro-račun broj 1001005-1863000160 i pozivom na broj 65 7005-230-748.

Članak 4.

Strani državljani i osobe bez državljanstva koji učine vjerojatnim pravni interes za priznavanje inozemne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju i pojedinim njezinim dijelovima, uplaćuju nak­nadu za troškove postupka iz članka 2. i 3. ovog pravilnika u istom iznosu kao i hrvatski državljani.

Članak 5.

Ako Ministarstvo zaprimi zahtjev za priznavanje kvalifikacije ili zahtjev za priznavanje pojedinih njezinih dijelova uz koji nije dostavljen dokaz da je uplaćena naknada za troškove postupka ili ako naknada nije uplaćena u punom iznosu, pismenim putem će pozvati podnositelja zahtjeva da dostavi dokaz o plaćenoj naknadi, odnosno dokaz da je oslobođen plaćanja naknade, sukladno članku 7. ovog pravilnika, u roku od 15 dana od dana dostave pisane obavijesti.
Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju neće biti dostavljeno podnositelju zahtjeva prije nego što dostavi dokaz o plaćenoj naknadi, odnosno dokaz da je oslobođen od plaćanja naknade.

III. NAČIN RASPODJELE NAKNADE

Članak 6.

Naknada sredstava za provođenje postupka vrednovanja inozemne obrazovne kvalifikacije osigurat će se iz sredstava Ministarstva.
Iznos naknade iz stavka 1. ovog članka odlukom određuje Ministarstvo.

IV. OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA NAKNADE

Članak 7.

Od plaćanja naknade za troškove postupka iz članaka 2. i 3. ovog pravilnika oslobođeni su:
1. djeca smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata;
2. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata i djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata;
3. hrvatski branitelji;
4. dragovoljci i djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata;
5. građani čiji dohodak, uključujući dohodak supružnika, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna;
6. izbjeglice i prognanici;
7. tražitelji azila i stranci u postupku priznavanja privremene zaštite.

Članak 8.

Osobe koje žele iskoristiti pravo na oslobođenje od plaćanja naknada za troškove postupka iz članka 7. ovog pravilnika dužne su zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije priložiti:
1. za oslobođenje iz točke 1.: presliku potvrde statusa koju izdaje nadležni ured državne uprave po mjestu prebivališta, a to je služba za društvenu djelatnost u svakoj županiji;
2. za oslobođenje iz točke 2.: presliku potvrde statusa izdaje nadležni ured državne uprave po mjestu prebivališta, a to je služba za društvenu djelatnost u svakoj županiji;
3. za oslobođenje iz točke 3.: presliku potvrde o statusu hrvatskog branitelja koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova (za pripadnike MUP-ovih postrojbi) ili uredi za obranu Ministarstva obrane Republike Hrvatske po mjestu prebivališta;
4. za oslobođenje iz točke 4.: presliku potvrde o statusu hrvatskog branitelja koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova (za pripadnike MUP-ovih postrojbi) uredi za obranu Ministarstva obrane Republike Hrvatske po mjestu prebivališta; za djecu – potvrdu statusa izdaje nadležni ured državne uprave po mjestu prebivališta, a to je služba za društvenu djelatnost u svakoj županiji;
5. za oslobođenje iz točke 5.: presliku potvrde o imovinskom stanju koju izdaje porezna uprava prema mjestu prebivališta;
6. za oslobođenje iz točke 6.: presliku potvrde da se nalaze u statusu izbjeglice ili prognanika, ili izbjeglički karton. Ove dokumente izdaje Uprava za prognanike, povratnike i izbjeglice u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.
7. za oslobođenje iz točke 7.: presliku iskaznice o statusu tražitelja azila iskaznicu o statusu stranca u postupku priznavanja privremene zaštite. Ove dokumente izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.

V. SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE

Članak 9.

Evidencija o provedenim postupcima priznavanja sastoji se od:
– zahtjeva za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije i
– zapisnika o provedenom postupku
– registra rješenja o priznatom majstorskom zvanju.

Članak 10.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva vodi evidenciju i čuva dokumentaciju.
Registar rješenja o priznavanju majstorskog zvanja, zapisnici o provedenom postupku priznavanja i preslike dokumenata na temelju kojih je doneseno rješenje čuvaju se trajno.

Članak 11.

Sastavni dio ovog pravilnika je Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije i pojedinih njezinih dijelova o stečenom majstorskom zvanju.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/44
Urbroj: 526-12-02-02/2-08-1
Zagreb, 5. svibnja 2008.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/348279.gif